សំណួរដែលជាមេធាវីសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ

  សំណួរមួយដើម្បីរកមេធាវីសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ   នៅក្នុងគោលការណ៍ទាំងអស់បញ្ហាច្បាប់គឺមានតែមួយគននិងខុសគ្នាពីគ្នាផ្សេងទៀត,សូម្បីតែប្រសិនបើវាហាក់ដូចថាពួកគេជាកម្មសិទ្ធិដូចគ្នាប្រធានបទ។ ជាញឹកញាប់អ្នកមិនអាចស្វែងរកចម្លើយអ្នកត្រូវការក្នុងមួយច្បាប់សៀវភៅ។ ល្អប្រសើរជាមួយនឹងពួកបុគ្គលឱកាសដើម្បីពិគ្រោះជាមួយលក្ខណៈសម្បកជំនាញ,ហើយគាត់នឹងត្រូវបានអាចណែនាំអ្នក,មូលដ្ឋានលើជាពិសេសចេញនៃការរបស់អ្នករណី។   គ្មានបញ្ហាអ្វីដែលប្រភេទនៃសំណួរដែលអ្នកមិនមានអារម្មណ៍,ប្រសិនបើពួកគេចម្ដេចពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់វិស័យ,អ្នកជំនាញនឹងអាចដោះស្រាយពួកគេ៖   ការងើបឡើងឬកើនឡើងនៃ;   វិវាទជាមួយនឹងធនាគារនេះអំពីការប្រាក់កម្ចី;   ការការពារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមួយករណីព្រហ្ម;   គំនូរឡើងនៃបណ្តឹងនៅតុលាការនិងផ្សេងទៀតតុឯកសារ;   រំលោភច្បាប់ការងារ;   សំណួរទាក់ទហ៍ពិពាហ៍និងការលែងលះ;   លនទ្រព្យប្រតិបត្តិ;   ការពារនៃមាតាបិតាសិទ្ធិ;   ការទូទាត់នៃការពន្ធ;   សំណួរអំពីរដ្ឋនិងដូច្នេះនៅលើ។   នៅទីនេះអ្នកទទួលបានឱកាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយដែលនឹងជួយអ្នកដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត។   តើធ្វើដូចម្តេនុស្សជាច្រើនសព្វថ្ងៃបំណងចង់ទៅសួរមេធាវី,និងអ្នកទីបំផុតមានឱកាសបែបនេះ.   សូមញ្ញបំផុតនិងហាក់ដូចជាបញ្ហាតូចអ្នកជំនាញគឺជាការសំខាន់បំផុត,បើទោះបីជាការពិតដែលថាចម្លើយទាំងស្រុងឥតគិតថ្លៃ។ មួយចំនួនធំនៃមនុស្សដែលមានរួចទៅហើយត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យចម្លើយដើម្បីបស់ពួកគេផ្នែកច្បាប់សំណួរ,ហើយអ្នកអាចទទួលបាននៅលើបញ្ជីនោះ។   ការល្អនៃជំនាញនឹងអនុញ្ញាតឱ្យគាត់ផ្តល់វិជ្ជាជីវៈម្លើយទៅនឹងសំណួរពីតំបន់នានានៃច្បាប់នេះ។ សំណួរមួយដើម្បីរកមេធាវីបណ្តាញគឺតែងតែមានលទ្ធភាពក្នុងពេលអនាគតដើម្បីទទួលបានចម្លើយដ៏ទូលំទូលាយដែលនឹងជួយអ្នក។