លំនៅដ្ឋានមេធាវី

  មេធាវីលំនៅដ្ឋាន   បញ្ហាអាចត្រូវបានខុសគ្នានិងចម្រុះ។ នេះអាចត្រូវបានទិញថ្មីមួយផ្ទះល្វែងឬផ្ទះ,ការចុះឈ្មោះនៃកម្មសិទ្ធិ,ការស្រង់ចេញពីផ្ទះល្វែង,ផ្នែកនៃការទទួលនទ្រព្យនៅក្នុងការលែងលះតុលាការ,បញ្ជីនេះគឺខ្លាំងណាស់ចម្រុះ។ ព្រមបែបនេះនៅក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវដំបូន្មាននៃការមេធាវី។ ការមេធាវីនៅលើបញ្ហាលំនៅដ្ឋាននឹងតែងតែផ្តល់នូវសមត្ថកិច្ចដំបូន្មាននិងពិតប្រាកជំនួយ។ វាគឺជាការសំខាន់ដែលនៅពេលដែលជ្រើសរើសជាមេធាវីមួយ,ឬមេធាវីដែលនឹងយកនៅលើការខុសត្រូវដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍នៅក្នុងបញ្ហាលំនៅដ្ឋានមានសមត្ថកិច្ចនិងការអនុវត្តនៃលំនៅដ្ឋានច្បាប់ច្បាប់នៃប្រទេសនេះនិងមិនតែប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពីទាំងអស់,ជម្លោះនៅក្នុងវាលនៃលំនៅដ្ឋានច្បាប់ជាក់លាក់ណាស់,ដូចដែលពួកគេអាចប៉ះពាល់ដល់តំបន់ផ្សេងទៀតនៃច្បាប់នេះ,ឧទាហរណ៍,ចំណេះដឹងនៃនីតិច្បាប់។   បុគ្គលវិធីសាស្រ្តដើម្បីអតិថិជនគឺជាផ្នែកមួយនៃសំខាន់បំផុទិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន។ អ្នកអាចរាប់នៅលើរហ័សនៃការជួយរបស់យើងជួបប្រទះអ្នកជំនាញលើបញ្ហាលំនៅដ្ឋានដោយមិនគិតនៃការស្មុគស្មាញនៃបញ្ហានេះ៖តើធ្វើដូចម្តេឱ្យទៅជាកម្មសិទ្ធិ,របៀបដើម្បីសរសេរបុរសម្នាក់ចេញពីផ្ទះល្វែង,តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបែងចែកទ្រព្យនៃចលនទ្រព្យនៅក្នុងការលែងលះ។ បញ្ហាលំនៅដ្ឋាន-របស់យើង,ជំនាញរបស់អ្នកដំណោះស្រាយ.