ផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញ

  ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញ មានទូលំទូលាយពិសោធនៅក្នុងវាលផ្នែកច្បាប់,ច្បាប់និងអនុវត្តនៅក្នុងទីក្រុងយើង,ខ្ញុំមិនបានសន្យាដើម្បីបស់ខ្លួនអតិថិជន,»ភ្នំនៃមាស»និង ១០០ បានធានាលទ្ធផលវិជ្ជមាន។ ខ្ញុំខិតខំដើម្បីសិក្សាព័ត៌មានផ្តល់ជូន,ដើម្បីយល់ទាំងអស់ការ និងដើម្បីផ្តល់ឱ្យពិការព្យាករសម្រាប់អនាគតលទ្ធផល។   សម្រាប់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាខ្ញុំមិនយកលុយ។ ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាសេវារបស់មេធាវីមួយនៅក្នុងទីក្រុងយើងត្រូវការឱ្យកើតមានឡើងសម្រាប់ការអនុវត្តការងារ,និងព្យាយាមដើម្បីប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងដើម្បីគោលការណ៍នេះ។   នៅក្នុងដំណាក់អតិថិជនអន្តរកម្ម,ដូច្នេះដើម្បីនិយាយ»នៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំ»ដើម្បីបង្កើតការជឿទុកចិត្តទំនាក់ទំនង,នៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំ,ឥតគិតថ្លៃផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានលើបញ្ហាទាំងអស់នៃការប្រាក់ទៅអតិថិជនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់។ ជាពិសេសឥឡូវនេះ,នៅពេលដែលនៅមួយស្មើជាមួយនឹងបង្កើតប្រជែងក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញយួន»ក្លែងក្លាយ»អ្នកជំនាញ។   ទទួលបានរបស់ខ្ញុំដំបូន្មានសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃដូចជាអ្នកអាចនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ចូលមកទទួលភ្ញៀវ,និងសម្រាប់បណ្តាញឈាមរត់។ គុណភាពនៃលទ្ធផលចុងទ្រង់ទ្រាយនៃការទំនាក់ទំនងមិនប៉ះពាល់ដល់។   ងជ្រើសរើសជម្រើសសម្រាប់អ្នកនិងការទំនាក់ទំនង,ដោយសារបញ្ហាមួយចំនួនមិនអាចរង់ចាំ.      

ផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញ

  ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញ   មួយវិជ្ជាជីវៈមេធាវីគឺមិនមែនមានតែបុរសម្នាក់ដែលដឹងច្បាប់។ ល្អមួយមេធាវីដឹងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងទទួលបានក្នុងការអប់រំចំណេះដឹងដើម្បីការពារប្រយោជន៍របស់គាត់។   ក្រៅពី,មិនមែនជារៀងរាល់ពលរដ្ឋជាមួយនឹងចំណូលមធ្យមអាចទិញសេវានៃការជាមេធាវីក្នុងករណីចាំបាច់ដូចជាសេវាទាំងនេះគឺពិតជាខ្ពស់បង់។   ដើម្បីស្វែងរម្យមេធាវីយ៉ាងងាយស្រួល. របស់យើងក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូនអ្នករបស់យើងជួយ. ឥតគិតថ្លៃមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាវិធីដ៏ល្អចេញនៅក្នុងការលំបាកផ្នែកច្បាប់ស្ថានភាព។ អ្នកជំនាញនឹងឆ្លើយសំណួរណាអ្នកអាចមាននឹងផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងករណីណា។   ឥតគិតថ្លៃពិគ្រោះយោបល់មេធាវីនឹងជួយអ្នកយល់ពីអ្វីដែលជំហានដើម្បីយកបន្ទាប់,អ្វីដែលច្បាប់ដើម្បីរុករកនិងនៅក្នុងករណីមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់។ អ្នកអាចសួរសំណួររបស់អ្នកដើម្បីរកមេធាវីលើបណ្តាញ,និងមេធាវីរបស់យើងសម្រាប់តម្លើងនៅក្នុង្រីណុំបែបបទ,ជាមួយនឹងតំណភ្ជាប់ដើម្បីបច្ចុប្បន្នច្បាប់និងវិជ្ជាជីវៈដំបូន្មាន។