ហទំព័រសេវាផ្នែកច្បា 

គេហទំព័រសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់

ការផ្តល់សេវាច្បាប់និងការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់និងរាងកាយមនុស្សនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃទីផ្សារទំនាក់ទំនងបានក្លាយជារឿងធម្មតាខ្លាំងណាស់។ សម្រាប់ច្បាប់អង្គភាពចុះបញ្ជីនៃសហគ្រាសនិងសាខាប្រតិបត្តិការថែរក្សានៃកិច្ចសន្យាការងារតម្រូវឱ្យមានច្បាប់ជំនួយ។ ឥឡូវនេះ,គ្មានអង្គការឬហិរញ្ញវត្ថុសម្ព័ន្ធមិនអាចមាននៅក្នុងប្រទេសយើងនៅក្នុងពេញលេញសុវត្ថិ។

 

សេវារបស់មេធាវីនិងពលរដ្ឋទាមទារការពាររបស់ពួកគេជាសាធារណៈនិងឯកជនសិទ្ធិ។ លើសពីនេះទៀត,ទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយគឺម្ងាត់នៃសេវាកម្មផ្តល់ជូនដើម្បីបុគ្គល។

 

ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មនិងការថែទាំបានផ្តល់ច្បាប់មនុស្សនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងទម្រង់នៃការ៖ផ្ទាល់មាត់និងសរសេរពិគ្រោះយោបលើបញ្ហាច្បាប់;ព្រាងនិងការចុះបញ្ជីនៃកម្មវិធី,កណ្តឹង,ញត្តិនិងផ្សេងទៀតឯកសារច្បាប់;ការតំណាងនៅក្នុងតុលាការទូទៅនិងពិសេសយុត្តាធិការ។ល។

 

ច្បាប់បណ្តាញផ្នែកច្បាប់សេវាកម្មផ្តោតលើការអនុវត្តនិងការសម្រេចនៃការរួមបញ្ចូលវិធីសាស្រ្តនៃសង្គមភាពជាដៃគូនៃការវិជ្ជាជីវៈសហគមន៍នៃការមេធាវីលើផ្នែកច្បាប់ជំនួយដល់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលដែលត្រូវការនៃការលក្ខណៈផ្នែកច្បាប់សេវាកម្ម។ នៅលើគេហទំព័រ,ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃជំនួយផ្នែកច្បាប់មេធាវីផ្តល់នូវដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ទាំងអាជីវកម្មនិងបុគ្គល,រួមទាំងមិនមានលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង់ប្រាក់សម្រាប់សេវាផ្នែកច្បាប់។ជាអកុសលទូលំទូលាយចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់សង្គមយើងទើបតែបានចាប់ផ្តើមដើម្បីអភិវឌ្ឍ,មនុស្សជាញឹកញាប់មានគំនិតនៃមូលដ្ឋានច្បាប់ជាគំនិត។

 

ជាមួយនេះពង្រីកនៃការច្បាប់ចំណេះដឹងរៀងរាល់ថ្ងៃមានការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងសកម្មភាព។ សង្គមគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់យល់ទីកន្លែងនិងតួនាទីនៃច្បាប់ទំនាក់ទំនងនេះនាំឱ្យមានការពិតដែលថាសក្តានុពមេធាវីសង្គមត្រូវបានប្រើមិននៅក្នុងពេញលេញបរិមាណ,ជាលទ្ធផល-ក្រុមហ៊ុន,បុគ្គលពាណិជ្ជករនិងពលរដ្ឋត្រូវទទួលរងខាតបង់ជាញឹកញាប់មិនបានទទួលច្បាប់លទ្ធផលដែលបានរាប់,បញ្ចប់,ឧទាហរណ៍ស៊ីវិលប្រតិបត្តិការ។

 

ជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធកម្មវិធីរបស់យើងមេធាវីផ្តល់នូវដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់នៅលើគេហទំព័រសំណួរថ្មីដែលរួមដំណើរទ្រព្យបត្តិការ។