សំណួរមេធាវី

សំណួរមេធាវី ៥ ហេតុផលដើម្បីសួរសំណួរមួយដើម្បីរកមេធាវីលើបណ្តាញនៅលើគេហទំព័រ៖ រហ័សនិងវិជ្ជាជីវៈឆ្លើយតប។ ប្រើសេវារបស់យើងអ្នកជំនាញ,អ្នកទទួលបានទូលំទូលាយនិងសមត្ថកិច្ចចម្លើយនៅក្នុងថ្ងៃដដែល។ គ្រាន់តែរៀបរាប់ស្ថានភាពនេះអ្នកមានអារម្មណ៍នៅក្នុង,ការប្រើប្រាស់ងាយស្រួលកម្មវិធីណុំបែបបទ,ចាកចេញរបស់អ្នកទំនាក់ទំនងនិងទទួលបានជំនួយពីអ្នកជំនាញគឺពិតឥតគិតថ្លៃ។ ចូរចាំថាកាន់តែច្រើញ្ហាជាក់លាក់,ល្អប្រសើរការឆ្លើយតប។   សំណួរមួយដើម្បីរកមេធាវីបណ្តាញសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃនិងនៅជុំវិញនាឡិកា។ នៅក្នុងជីវិតមានស្ថានភាពនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការបន្ទាន់ជំនួយពីអ្នកជំនាញនៅក្នុងវាលនៃច្បាប់។ ឧទាហរណ៍,អ្នកមានចូលរួមនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឬរបស់ផ្ទះល្វែងលិចទឹកជិតខាង,អ្នកត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយប៉ូលីស។ ការជំនួយមេធាវីគឺមានដ៏អស្ចារ្យត្រូវនៅក្នុងវាលនៃអាជីវកម្ម,ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកពិនិត្យមើលឬស្វែងរករបស់ក្រុមហ៊ុនបទប្បញ្ញត្តិអង្គការ។ បានឆាប់ដូចជាសំណួរស្មីមិនបានខ្ជះខ្ជាយរបស់មានតម្លៃពេលវេលា។ នៅពេលណាមួយនៃថ្ងៃនិងយប់សំដៅទៅ។ របស់យើងអ្នកជំនាញនឹងពិនិត្យរបស់កម្មវិធីនឹងធ្វើការវិភាគលម្អិតនៃស្ថានភាពនេះហើយនឹងផ្តល់ឱ្យមួយសមត្ថកិច្ចចម្លើយ។   ច្បាប់ការគាំទ្រគឺអាចប្រើបានដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ។ អ្នកមិនត្រូវខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាបំពេញសំណុំបែបបទឆ្លងកាត់នីតិវិធីធុញដូចដែលវាកើតឡើងនៅលើផ្សេងទៀត។ យើងព្យាយាមដើម្បីធ្វើឱ្យភ្ញៀវអារម្មណ៍សុខស្រួល,ផ្តល់ឱ្យដំបូន្មានទៅគ្រប់គ្នាដោយមិនគិតពីថាតើពួកគេត្រូវបានចុះបញ្ជីឬមិនបាន។ ទាក់ទងព័ត៌មានអ្នកចាកចេញ,ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងប្រាថ្នា។   សេវាកម្មរបស់យើងមេធាវីពិតឥតគិតថ្លៃ។ គេហទំព័រផ្តល់ឱកាសដើម្បីសួររកមេធាវីសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការចុះឈ្មោះនៅជុំវិញនាឡិកានេះឬនៅលើទូរស័ព្ទ។ ឥតគិតថ្លៃសំណួរនឹងវិភាគស្ថានភាពនេះនិងផ្តល់នូវចម្លើយទៅនឹងសំណួរនៅក្រោមអត្ថបទនៃច្បាប់នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបន្ថែមពិគ្រោះយោបល់,រចនានិងការវិភាគនៃសន្ធិ,មព្រៀងនិងឯកសារផ្សេងទៀត អ្នកនឹងរីករាយវិជ្ជាជីវៈបង់ប្រាក់សេវាកម្ម។   ពិគ្រោះយោបនផ្តល់ជូនទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នៃច្បាប់។ របស់យើងបុគ្គលិកមានការតូចចង្អៀតទម្រង់នៃការងារនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងនៃច្បាប់។ ជារៀងរាល់ជំនាញថេរបស់ពួកគេតំបន់នៃការងារ។ នេះគឺធ្វើស្រួលសម្រាប់អតិថិជនដើម្បីធ្វើឱ្យការកែការវិភាគនៃបញ្ហានិងបច្ចុប្បន្នអតិបរមាទូលំទូលាយឆ្លើយ។ សំណួរបានឆ្លើយដោយមេធាវីដែលបានដឹង និងបារម្ភនៃការប៉ះពាល់ខាតនៃច្បាប់។   ច្បាប់ការគាំទ្ររួមបញ្ចូល។   ការពេញលេញចម្លើយទៅនឹងសំណួរជាមួយនឹងយោងទៅមស៊ីវិល,គ្រួសារ,ការងារកូដឬផ្សេងទៀតច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ,អាស្រ័យលើស្ថានភាពនេះ; ការវិភាគនៃការសម្រេចចិត្តនៃមជ្ឈឹមនៃការកំពូលតុលាការនិងការអនុវត្តនៅក្នុងតុលាការបញ្ហានេះ; ការអភិវឌ្ឍនៃយុទ្ធសាស្រ្តនិងតំណែងដើម្បីការពារភ្ញៀវ; តំណាងនៅក្នុងរដ្ឋអាជ្ញាធរ; ការពារអតិថិជននៅក្នុងតុលាការឡើងទៅកំពូលតុលាការ។