សេវាផ្នែកច្បា 

សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់

នៅក្នុងការកាន់តែខ្លាំង បរិស្ថានដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មលើមតិទីផ្សារនិងនៅបរទេសគឺកាន់តែលំបាក។ ទោះជាយ៉ាងណាឱកាសច្រើនបើកចំហសម្រាប់អ្នកដែល,ខណៈពេលកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកគោលបំណងធានាអនុលោមជាមួយនឹងនីតិបញ្ញត្តិតម្រូវការ។ របស់យើងមេធាវីនឹងជួយអ្នកដើម្បីដឹងពីសក្តានុពលរបស់អាជីវកម្ម,ប្រសិទ្ធិភាពកំពុងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

 

ត្រូវបានផ្តោតលើអតិថិជនតម្រូវយើងតែងតែខិតខំដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍។ យើងប្រុងប្រយ័ត្នការសិក្សារបស់អ្នកត្រូវការវាយតម្លៃរបស់ស្ថានភាពនិងការផ្តល់ជូនសមត្ថកិច្ចនិងជាក់ស្តែងដំណោះស្រាយដែលជួបអាជីវកម្មត្រូវការ។

ផ្នែកមួយនៃការធំបំផុតច្បាប់អនុវត្តន៍។

 

របស់យើងមេធាវីការងាររួមគ្នាជាមួយនឹងសវនករនិងអ្នកជំនាញនៅក្នុងពន្ធដារ,ប្រតិបត្តិការនិងសេវាប្រឹក្សាដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាជោគជ័យដោយប្រើវិធីសាស្រ្តចម្រុះ។

ការខាត៌មាន។

 

ដើម្បីធានាគុណភាពខ្ពស់សេវាកម្មយើងមានការចាំបាច់ចំណេះដឹងនៃទីផ្សារដែលនៅក្នុងប្រតិបត្តិដោយអតិថិជន។ យើងយល់ពីរគ្រាប់និងបញ្ហាប្រឈមមុខយើង។ ពិសោធន៍នេះកំណត់របស់យើងតាមវិស័យវិធីសាស្រ្តដើម្បីផ្តល់សេវា។