សួរមួយមេធាវីលើបណ្តាញដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ 

សួរសំណួរមួយដើម្បីរកមេធាវីលើបណ្តាញដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ

អំឡុងពេលដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់,ដែលបណ្តាញដើម្បីផ្តល់នូវពលរដ្ឋឥតគិតថ្លៃនៃការចោទប្រកាន់ការជំនួយគឺអាចប្រើបានគ្រប់គ្នាដែលត្រូវការវា។ ជាពិសេសបណ្តាញសេវាមេធាវីដោយគ្មានការចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ,ផ្ញើសារនិងទូរស័ព្ទគឺពេញនិយមក្នុងចំណោមប្រជាជននៃចម្ងាយតំបន់,ភូមិ,ក្រុងតូជាកន្លែងដែលមិនមានសមត្ថកិច្ចផ្នែកច្បាប់ជំនាញមានឆន្ទៈដើម្បីផ្តល់នូវជំនួយដល់ប្រជាជន។ ផងដែរដាក់ស្នើសំណួររបស់អ្នកដើម្បីរកមេធាវីនិងទទួលប្រអប់មួយឆ្លើយតបនិងប្រជាជននៃរដ្ឋធានីឬ ។ យ្យ,របៀបនៃការប្រតិបត្ដិដែលមិនអនុញ្ញាតពេលវេលាសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនទស្សនកិច្ចជាមេធាវី។

អ្វីដែលតំបន់នៃច្បាប់នេះអ្នកអាចសួរមេធាវី

 

សួរសំណួរមួយដើម្បីរកមេធាវីបណ្តាញសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងវិធីផ្សេងគ្នា។ ជំនាញព្យាយាមដើម្បីយល់ពីស្ថានភាពនេះ,ដើម្បីវិភាគដើម្បីវាយតម្លៃនិភ័យនិងឱកាស,ហើយបន្ទាប់មកផ្តល់នូវការស្របច្បាប់និងហេតុផលឆ្លើយតប។ ជំនួយការទូន្មានដោយគ្មានការចុះឈ្មោះនិងទូរស័ព្ទអាចត្រូវបានត្រូវការនៅក្នុងភាគច្រើនរំពឹងទុកនិងកាលៈទេសៈ។ ឧទាហរណ៍,ដោយគ្មានច្បាប់ដំបូន្មានមិនឱ្យធ្វើប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដើម្បីដាក់ជាយក្រុងតំបន់នៅក្នុងការឯកជនទ្រព្យ,ដើម្បីដោះស្រាយសាលារៀនជម្លោះរវាងសិស្សនិងរដ្ឋបាលនៃការអប់រំការអះអាង,ដើម្បីរៀបចំប្រតិបត្តិការអំណោយរវាងសាច់ញាតិ។ល។

 

សួរសំណួរមួយដើម្បីជាមេធាវីនៅដំណាក់កាលនៃជម្លោះនេះ។ កាលពីដើមអ្នកអនុវត្ត,ប្រសិទ្ធិភាពជំនួយនិងច្រើនដំបូន្មានប្រសិទ្ធិភាព។ ពេលវេលាពិគ្រោះយោបល់នៃការមេធាវីការធានាថាស្ថានភាពនេះមិនអាក្រក់,និងជម្លោះនឹងគ្នាធ្ងន់ធ្ងរវិញ។ មូលដ្ឋានគោលការណ៍នៃដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដែលផ្តល់ជូនឥតគិតថ្លៃរបស់យើងតំបន់គឺសន្តិភាពទូទាត់នៃជម្លោះ។ ប្រសិនបើនិងតែស្មោះត្រវិធីសាស្រ្តដើម្បីការពារច្បាប់បរាជ័យ,ការត្រួតពិនិត្យនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបដើម្បីធ្វើច្រើនខ្លាំង។