មេធាវីសេវាកម្មនៅក្នុងករណីព្រហ្មម្លៃសេវាមេធាវីនៅក្នុងព្រហ្មករណីតម្លៃ

 

 

ការទូទាត់នៃការមេធាវីរបស់ការងារ-តើអ្វីជាតម្លៃ.

 

រឿងដំបូងអ្នកត្រូវការដើម្បីយល់ពីសក្តានុពភ្ញៀវនៃបទល្មើសព្រហ្មមេធាវីគឺជាការពិតដែលថាតម្លៃមានការទូទាត់នៃការលំបាកក្ដី។ ប្រសិទ្ធភាពអាស្រ័យភាគច្រើននៅលើឆាកន្លែងដែលអ្នកជំនាញចាប់ផ្តើមដើម្បីធ្វើការ។ ស្ដង់ដារយន្តការនៃការរាប់នេះតម្លៃនៃការធ្វើការនៃបទល្មើសព្រហ្មមេធាវីអាស្រ័យលើកត្តាដូចខាងក្រោម៖

 

លក្ខណៈបុគ្គល,ដូចជាការពិសោធន៍នៃការអនុវត្តច្បាប់,ការឈ្នះណីព្រហ្មទណ្ឌ;

ការចំណាយនៃសេវាកម្មនៃបទល្មើសព្រហ្មមេធាវីអាស្រ័យលើចំនួននៃមេធាវីដែលនឹងត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងករណីនេះ។ នៅក្នុងអនុវត្ត,វាអាចកើតឡើងដែលតស៊ូរបស់យើងមិនអាចដំណាលគ្នាចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេត(ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដើម្បី)និងត្រូវបានបច្ចុប្បន្នក្នុងអំឡុងការសួរចម្លើយ។ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាអតិបរមាការខិតខំដើម្បីការពារការបានចោទ(សង្ស័យ),យើងជាញឹកញាប់ដែលអតិថិជននៅក្នុងក្រុមមួយ;

រយៈពេលនៃការស៊ើបអង្កេត;

ឆ្ងល់ពីរបៀបជាច្រើនល្អមួយព្រហ្មមេធាវីមិនភ្លេចដើម្បីបញ្ជាក់អត្ថបទនៅលើដែលមានដើម្បីធ្វើការ។