មេធាវីល្អល្អមួយមេធាវី

 

 

នៅក្នុងករណីដ៏ល្អបំផុត នៅក្នុងការផ្តល់ឱ្យប្រាក់,នៅអាក្រក់បំផុធុញទ្រាន់គ្មានទីបញ្ចទស្សនកិច្ចដើម្បីន្រ្តី,ការខូចទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតនិងបាត់បង់រឿងនិងស្ថានភាពដែលអាចត្រូវបានដោះស្រាយនិងអាចប្រើវិធីនិងនៅក្នុងពេញចិត្តនៃមនុស្សម្នាក់ស្វែងរកជំនួយ។

 

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្គាល់មួយសមត្ថកិច្ចជំនាញដែលគ្រាន់តែត្រូវការប្រាក់របស់គាត់គឺមិនមែនចង់ផ្តល់ឱ្យអ្នកជាមួយនឹងគុណភាពសេវាកម្ម.

 

សញ្ញានៃការមេធាវីល្អដោយស្តាប់បញ្ហាពីការចាប់ផ្តើមដើម្បីបញ្ចប់ស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងឯកសារនៅលើស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងនៃប្រភពនៃច្បាប់ព័ត៌មានត្រឹដើម្បីការី,សរសេរប្រតិបត្តិនៃការពិគ្រោះយោបល់។