មេធាវីនៅលើបញ្ហាដីធ្លី

  មេធាវីនៅលើបញ្ហាដីធ្លី មេធាវីនៃច្បាប់នេះក្រុមហ៊ុនតែងតែយល់ដឹងនៃការបង្កើតថ្មីផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងដីករណី។ ថ្មីនីតិបញ្ញត្តិរផ្តួចផ្តើមជានិច្ចផ្តល់ជូនជម្រើសផ្សេងគ្នាដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងនិងចុះបញ្ជីនៃផែនដី។ ប៉ុន្តែដំណើរនេះគឺមិនមែនជាជាង។ ដីផែនទី,បើទោះបីជាវត្តមានរបស់ខ្លួន,គឺមិនមែននៅឡើយទេពេញលេញបញ្ចប់។ ច្បាប់និយ័តកម្មច្បាប់ទំនាក់ទំននោះគឺជាការងាយញឹកញាប់ការផ្លាស់ប្តូរនិងកែប្រែ។ ដូច្នេះដើម្បីយល់ទាំងអស់ នៃការធ្វើការនៅក្នុងវាលនៃច្បាប់ដីធ្លីនិងដើម្បីតាមដានការអនុវត្តច្បាប់តម្រូវការនៃការទូទៅម្នាក់ការលំបាក។វិធីមួយចេញពីស្ថានភាពនេះគឺជាការទាក់ទាញសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃជម្លោះនៃការវិជ្ជាជីវៈមេធាវី។ ករណីដោះស្រាយដោយមេធាវីរបស់យើង៖   សម្រាប់ជាញឹកញាប់កើតឡើងជម្លោះដែលពាក់ព័ន្ធជាមេធាវីនៅក្នុងស្រុកអាចត្រូវបានសន្មតដើម្បីម្រូងចម្រាស៖   សម្រាប់ការងើបឡើងនៃដីធ្លីពីខុសច្បាប់; អំពីស្គាតិបត្តិការដូចជាមិនត្រឹម; ទទួលស្គាល់សិទ្ធិនៃដី; អំពីព្រំដែននៃដី; នៅលើការការពារសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិបានទិញមួយដី។   ជាញឹកញាប់ករណីនេះគឺស្មុគស្មាញដោយការពិតដែលថាជម្លោះនេះបានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ,ក្នុងអំឡុងដែលច្បាប់បានផ្លាស់ប្តូរ,និងវិធីសាស្រ្តនៃភាគីនៅតែមានដូចគ្នា។ មួយផ្សេងទៀក្ខណៈពិសេសនៃជម្លោះផ្នែកច្បាប់ទាក់ទងនឹងផែនដីគឺជាក្រហមកាសែត។ ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិជួលដីសាធារណៈស្ថាប័នអាចមានដើម្បីរង់ចាំច្រើនជាងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដែលអាចធ្វើបានបដិសេធដើម្បីចេញវិញ្ញាបនបត្រ។ នោះគឺជាហេតុអ្វីបានជាពេលវេលាបណ្តឹងឧទ្ធរជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវាលនៃច្បាប់នេះនឹងអាចដើម្បីការពារពីកន្ទួលសកម្មភាពនិងកំហុស។