ភ្ជាប់ប្រឹក្សាយោបល់លើបណ្តាញ 

ភ្ជាប់ប្រឹក្សាយោបល់លើបណ្តាញ

ការមេធាវីនឹងអាចឆ្លើយគ្រប់សំណួរនិងពេញលេញដើម្បីធ្វើឱ្យបន្ថែមទៀតផែនការនៃសកម្មភាពដើម្បីចេញពីការលេចឡើងស្ថានភាពជម្លោះពីច្បាប់ទស្សនៈវិស័យនិងច្បាប់ខុសត្រូវ។ ប្រសិនបើសំណួរទាក់ទងនឹងទម្រង់នៃការមេធាវីចម្លើយដែលអាចប្រើបានភ្លាម។ នៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងទៀត,អ្នកនឹងត្រូវបានសួរដើម្បីទំនាក់ទំនមេធាវីមួយ,អនុវត្តនៅលើសំណួររបស់អ្នក,អ្នកនឹងត្រូវបានទាក់ទងខ្លី។ ផងដែរបានកើតឡើងនៅក្នុងករណីដែលជំនាញគួរតែត្រូវបានបញ្ជាក់ពីចំណុចនៃទិដ្ឋភាពនៃច្បាប់។

 

ប្រយោជន៍នៃច្បាប់ដំបូន្មានលើបណ្តាញនិងនៅលើទូរស័ព្ទទាំងអស់ដែលបានស្នើ,ពលរដ្ឋ,សេវាកម្មនិងការគាំទ្រគឺអនុវត្តបានតែដោយលក្ខណៈសម្បមេធាវីនិងមេធាវី។ ការងាររបស់អ្នកជំនាញបញ្ជាយ៉ាងតឹងអនាមិកនិងសម្ងាត់នៃកាលៈទេសៈនៃករណីនេះ។ បើកជារៀងរាល់អតិថិជនមិនត្រូវការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្ថែមទៀតរីករាលដាលនៃការសន្ទនារបស់គាត់ដោយគ្មានការយល់ព្រម។