ព្រហ្មមេធាវីករណីព្រហ្មមេធាវីពាណិជ្ជកម្ម

 

 

តើអ្វីទៅធ្វើអ្វីនៅពេលដែលករណីព្រហ្ម.

 

ករណីព្រហ្មង,ហើយគ្រាន់តែរូបរាងនៃការប្រាក់របស់មនុស្សម្នាក់ឬគ្រួសារសមាជិកជាមួយនឹងច្បាប់អនុវត្តជាញឹកញាប់នាំឱ្យស្ត្រេសនិងគេង។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពនេះអ្នកមិនគួរសង្ឃឹមនិងផ្តល់ឱ្យឡើង,ប៉ុន្តែជាការជាបន្ទាន់យកទាំងអស់វិធានការដើម្បីការពារនៅក្នុងករណីព្រហ្ម។

 

ដំបូងនិងសំខាន់,ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់លើករណីព្រហ្ម។ ប្រសិនបើធ្ងន់ធ្ងរសំណួរ,កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមេធាវីរបន្ទាន់ត្រូវការដើម្បីបញ្ចប់នៅដំណាក់កាលនៃការផ្តួចផ្តើមនៃនីតិវិធីព្រហ្ម។

 

ការព្រហ្មទមេធាវីនឹងធ្វើដំណើរទៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុង(ឬផ្សេងទៀតរាងកាយ)ដែលនាំការស៊ើបអង្កេត,និងនឹងទទួលទាំងអស់ដែលចាំបាច់ព័ត៌មាន។

 

រួមគ្នាជាមួយអ្នកយើងអភិវឌ្ឍច្បាប់ទីតាំងនិងបង្កើតរបស់ខ្លួននៅលើមូលដ្ឋានការពារជាតិនៅក្នុងករណីព្រហ្ម។ យើងក៏នឹងប្រាប់អ្នកអំពីគោលបំណងនៃការផ្តួចផ្តើនៃនីតិវិធីព្រហ្មទទំនាក់ទំនងរបស់ស្ថានភាព,នីតិវិធីសម្រាប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតសកម្មភាព,ការបន្ទាន់សកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើផ្នែកហើយនឹងឆ្លើយគ្រប់សំណួររបស់អ្នក។

 

ត្រូវតែត្រូវបានភ្លាម,មិនអនុញ្ញាតឱ្យរឿងសំណាត់នៅក្នុងការសង្ឃឹមថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងរបស់អ្នកពេញចិត្ត។ កុំភ្លេចអំពីការប៉ូលីសស្ថិតិនិង»ពៅប្រព័ន្ធ,»ក្រោមដែលការស៊ើបអង្កេត(ការស៊ើបអង្កេត)មិននឹកឱកាសមួយដើម្បីឱ្យមានមួយទៀតករណីព្រហ្ម។