ព្រហ្មទងករណីករណីព្រហ្ម

 

មុនការផលិតចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងដំណាក់កាលនៃការផ្តួចផ្តើមនៃនីតិវិធីព្រហ្ម។

 

បើយោងតាមអត្ថបទនេះ,ហេតុផលសម្រាប់ការផ្តួចផ្តើមនៃនីតិវិធីព្រហ្មមាន៖

 

ការថ្លែងការណ៍នៃបទល្មើស;

ស្ម័គ្រប្រគល់;

សារនេះនៅលើការល្អឥតខ្ចោះឬការរៀក្រិដ្ឋកម្ម,ទទួលនៃភពផ្សេងទៀត។

ការសម្រេចចិត្តនៃការព្រះរាជអាជ្ញានៅលើទិសដៅនៃការសមរម្យសម្ភារៈដើម្បីរាងកាយនៃការស៊ើបអង្កេតបឋមសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តនៃការមួយសំណួរនៅលើទោសព្រហ្ម។

 

មូលដ្ឋានសម្រាប់ការរំភើបនៃករណីព្រហ្មជាវត្តមាននៃការគ្រប់គ្រាន់ទិន្នន័យបង្ហាញពីសញ្ញានៃការក្រិន។

នៅក្នុងអនុលោមតាមនីតិវិធីព្រហ្មកូដកការចោទនិងរបស់គាត់ខ្សែការពារមានសិទ្ធិដើម្បីពិនិត្យសម្ភារៈនៃករណីព្រហ្មទណ្ឌ។ ការព្រហ្មទនីតិវិធីច្បាប់មិនមានបទប្បញ្ញត្តិអនុញ្ញាតមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងការគោរពដែលបានបញ្ចប់ដំណើរការ,ដើម្បីទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងករណីនេះសម្ភារៈ។

 

ការឃាត់រយៈពេលសម្រាប់ករណីព្រហ្មនឹងរត់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការមុទោស,ឬការធាតុចូលទៅក្នុងច្បាប់កម្លាំងនៃសាលក្រមនៃសំរេចដោះផងដែរថាគុណភាព(ច)នៅលើការបញ្ចប់នៃរឿងក្តីនេះ។