ផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ 

ច្បាប់ដំបូន្មានសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ

កាលបរិច្ឆេទ,ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់បណ្តាញឥតគិតថ្លៃគឺមានយ៉ាងពេញនិយម។ នេះគឺដោយសារតែការពិតដែលថាគ្មានចង់ចំណាយណាមួយពេលវេលាឬប្រាក់,ចង់ទទួលបានវិជ្ជាជីវៈដំបូន្មាន។

 

ប៉ុន្តែតិចនិងតិចអាចធ្វើបានដើម្បីជួបប្រទះអ្នកជំនាញ,ដែលមានឆន្ទៈដើម្បីឆ្លើយសំណួរនៃការអតិថិជនដោយគ្មានតម្រូវឱ្យការទូទាត់សម្រាប់វា។ ការពិតដែលថាពេលខ្លះការផ្តល់ការគ្រប់គ្រាន់ច្បាប់ដំបូន្មានតម្រូវឱ្យមិនត្រឹមតែការសិក្សានៃបញ្ជីនៃច្បាប់និង កិច្ចនិងតុលាការអនុវត្ត។ ហើយវាតម្រូវឱ្យមានច្រើននៃការពេលវេលាដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីជួយអតិថិជនផ្សេងទៀត។

នៅពេលដែលខ្ញុំគួរតែពិគ្រោះជាមួយមេធាវីសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញ.

 

ប៉ុន្តែនៅតែនៅក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួនដើម្បីសួររកមេធាវីលើបណ្តាញឥតគិតថ្លៃម្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកអ្នកអាចព្យាយាម។ នេះគឺជាប្រយោជន៍នៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

 

ប្រសិនបើសំណួរមួយតម្រូវឱ្យប្រឡងមួយយ៉ាងសំខាន់បរិមាណនៃការបច្ចុប្បន្នច្បាប់។

ការផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់គឺអាចធ្វើបានដោយគ្មានការជំនាញផ្នែកច្បាប់នៃឯកសារ។

 

នៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងទៀត,ប្រសិនបើអ្នកសួរសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃជំនួយផ្នែកច្បាប់,អ្នកអាចទទួលបានការលះបង់។ ជំនាញគ្រាន់តែយោងទៅរកង្វះនៃការពេលវេលាហើយនឹងត្រូវបាននៅក្នុងរបស់ខ្លួននៅខាងស្ដាំ។

 

ព្យាយាមដើម្បីទទួលបានចម្លើយទៅនឹងសំណួរនៅលើវេបសាយដែលដំបូន្មានមេធាវីបណ្តាញសម្រាប់ ២៤ ម៉ោង។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះវាគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីត្រូវបានត្រៀមខ្លួនថាពេលយប់-ពេលវេលាពិគ្រោះយោបនឹងត្រូវបង់។ សួរសម្រាប់ដំបូន្មានទៅអ្នកជំនាញរបស់យើងច្បាប់ក្រុមហ៊ុន។ អ្នកជំនាញធ្វើការនៅទីនេះនឹងជួយទោះបីនៅក្នុងការលំបាកបំផុស្ថានភាពនិងប្រាប់យើងពីរបៀបដើម្បីទទួលបានចេញនៃស្ថានភាពនេះជាមួយនឹងចំណាយតិចតួច។