ផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានលើច្បាប់ការងា 

ច្បាប់ដំបូន្មានលើការងារច្បាប់

ច្បាប់ដំបូន្មានលើការងារច្បាប់គឺជាការធានាថាអ្នកទទួង្គមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ធានាដោយរដ្ឋសម្រាប់អ្នក,ទាក់ទងការងារដូចជាផ្នែកសំខាន់នៃសង្គមជីវិតនៃបុគ្គល។ នៅក្នុងពាក្យផ្សេងទៀត,ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់លើការងារច្បាប់ចជួយកម្មករនិងនិយោជកដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារទំនាក់ទំនងនិងផ្សេងទៀតយ៉ាងជិតស្និតភ្ជាប់ជាមួយនឹងពួកគេទំនាក់ទំននៃប្រាតួអក្សរ។

 

ទទួលដំបូន្មាន,បុគ្គលិកនឹងមានទំនុកចិត្តថានិយោជកត្រូវបានព្យាបាលគាត់ស្មោះត្រង់ថាគាត់រ៉ាប់រងប្រឆាំងនឹងរងរបួសនៅលើការងារនេះ,ពីការងារធ្វើ,និងដែលនឹងនិវត្តន៍នៅចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវអាជីព។ និយោជក,ដូចគ្នានេះនឹងត្រូវបានប្រយោជន៍ការពិតដែលថាអាជីវកម្មនឹងត្រូវបានធានាពីការទុច្ចរិតបុគ្គលិកដែលផលិតនឹងមិនស្រាប់ខុសច្បាប់ពិនិត្យមើលថាគ្រប់គ្នាដែលធ្វើការនៅសហគ្រាសនឹងត្រូវបានសង្គមធានារ៉ាប់ដោយគ្មានបន្ថែមការចំណាយនិងមួយច្បាស់លាស់សិនមុនពេនុស្សនិងរដ្ឋ។

 

ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងទៅឈឺចាកចេញ,បណ្តេញ,បុគ្គលិក,ការងារ,សៀវភៅ,មាតុភាពចាកចេញ,ទទួលអត្ថប្រយោជន៍និងរបួសនៅក្នុងកន្លែង។ ពិគ្រោះយោបល់បានចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងមេធាវីដែលមានវិជ្ជាជីវៈគឺគ្មានការសង្ស័យ,ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសម្ងាត់ផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានលើច្បាប់ការងារ ការពិគ្រោះយោបល់ថ្លៃធានាថាទាំងអស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននឹងនៅតែរវាងអ្នកនិងរបស់មេធាវីដែលនឹងដាក់ទាំងអស់ពួកគេចំណេះដឹងនិងបទពិសោធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់វិជ្ជមាននិងលឿនតាមដែលអាចធ្វើបាន.