ផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានលើចលនទ្រព្យ 

ច្បាប់ដំបូន្មានលើចលនទ្រព្យ

នៅក្នុងជីវិតនៃការគ្នានៃអ្នកឆាប់ឬក្រោយអាចមកពេលដែលអ្នកត្រូវការផ្នែកច្បាប់សេវាកម្មនៅក្នុងវាលនៃទ្រព្យ។ ហើយនេះគឺជាហេតុអ្វីបានមុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមដំណើរការប្រតិបត្តិការ,វាគឺជាការសំខាន់ដើម្បីបម្រើការគាំទ្រពីសមត្ថកិច្ចជំនាញដែលមានបានល្អស៊ាំជាមួយនឹងទាំងអស់ នៃដំណើរនេះ។ បន្ទាប់ពីទាំងអស់,សូម្បីតែធម្មតាតិចតួចសេរឬបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឯកសារអាចបន្ថយទាំងអ្នកវិនិយោគការខំប្រឹងប្រែងដើម្បី»ទេ»,រហូតដល់ទទួលស្គាល់នៃការប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវ។

 

ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាបែប,និងផងដែរសម្រាប់ការកែច្នៃនៃឯកសារចាំបាច់សម្រាប់ការប្រតិបត្តិការ,យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់សេវារបស់មួលនទ្រព្យមេធាវីរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់បានផ្តល់ដោយច្បាប់ក្រុមហ៊ុន។

 

របស់យើងអ្នកជំនាញនៅកម្រិតខ្ពស់អនុវត្តច្បាប់ការគាំទ្រតិបត្តិការរវាងរាងកាយនិងច្បាប់មនុស្ស,ជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យ៖ការទិញនិងលក់ផ្ទះល្វែង,បន្ទប់,ភាគហ៊ុន,ផ្ទះ,អគារ,ដីធ្លី,ទ្រព្យសម្បស្មុគ្រស្មាញ,ជួល,ផ្ទះ,ការការពារប្រយោជន៍របស់អតិថិជននិងផ្តល់ពេញលេញផ្នែកច្បាប់ការពារនៅក្នុងជាក់លាក់គ្នាប្រតិបត្តិការ។