ផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានលើបញ្ហាលំនៅដ្ឋាច្បាប់ដំបូន្មានលើបញ្ហាលំនៅដ្ឋាន