ផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានលើបណ្តាញ 

ច្បាប់ដំបូន្មានលើបណ្តាញ

ការកើតឡើងនៃជាក់លាក់បញ្ហាច្បាប់ឬបញ្ហាមិនត្រូវការកម្រសព្វថ្ងៃ,និងចាប់តាំងអប់រំនៅក្នុងវាលនៃច្បាប់មិនបាននៅទាំងអស់,ការត្រឹមតែសម្រេចចិត្តក្នុងការលំបាកស្ថានភាពគឺពឹងផ្អែកទៅពិសោធន៍។ មរតកប្រតិបត្តិការងារ,ការលែងលះ-ទាំងអស់នៃការទាំងស្ថានភាពតម្រូវប្រសិនបើអ្នកមិនផ្ទាល់ខ្លួនជាមេធាវីដែលជាអប្បរមាសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់ការបំភ្លឺ។

 

ទោះជាយ៉ាងទំនើបល្បឿននៃជីវិតពេលខ្លះធ្វើឱ្យវារួចទេដើម្បីបម្រុងពេលវេលាដើម្បីទស្សនាការិយាល័យមេធាវី។ រវល់មួយកាលវិភាគញឹកញាប់និងយូរអាជីវកម្មធ្វើដំណើរ,មើលថែរក្រុមគ្រួសារគ្រួសារការងារមិនអាចត្រូវបានដាក់ចេញ។ និងការពិត,ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់គឺមិនទំនងដើម្បីយកតិចជាងមួយម៉ោងឬពីរនៃការពេលវេលារបស់អ្នក,ហើយវាគឺជាមិនតូចពេកសម្រាប់ការរវល់ម្នាក់។ ប៉ុន្តែមានគឺជាដំណោះស្រាយ.

 

ច្បាប់ដំបូន្មានលើបណ្តាញផ្តល់ឱ្យអ្នកឱកាសដើម្បីទទួលបានលម្អិតផ្នែកច្បាប់ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាណាមួយនៅពេលណាមួយងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក,អង្គុយនៅក្នុងម៉ូនីទ័រអេក្រង់។ មួយមេធាវីឬមេធាវីនឹងមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវដំបូន្មានលើបណ្តាញនៅលើសំណួរអ្នកសួរ,ប៉ុន្តែនឹងធ្វើការនៅក្នុងជម្រៅការវិភាគផ្នែកច្បាប់និងឯកសារផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើឱ្យការចាំបាច់រអះអាង,ថ្លែងការណ៍និងបណ្តឹង។