ផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មាននៅលើកម្ចី 

ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់លើកម្ចី

ត្រូវធ្វើអ្វីប្រសិនបើមានការពន្យារលើប្រាក់កម្ចី. វាគឺជាតម្លៃបង់ប្រាក់,ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចសងដោយសារតែកិច្ចសន្យាប្រចាំខែការទូទាត់. ប្រសិនបើអ្នកបានយកចេញនិងគំរាមទារ. ទាំងនេះនិងជាច្រើនផ្សេងទៀតសំណួរត្រូវបានសួនៃការខ្ចីដែលកំពុងមានហិរញ្ញវត្ថុរលំបាកដើម្បីត្រឡប់មកកម្ចីមូលនិធិ។ បុគ្គលនីមួយបញ្ហាឥណទាន។ សម្រាប់ការដោះស្រាយនៃឥណទានបញ្ហាទាមទារផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានលើប្រាក់កម្ចី,ដែលនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបដ៏ល្អបំផុតដើម្បីបន្តនៅក្នុងការផ្តល់ឱ្យស្ថានភាព។

 

កម្ចីបានព្រមព្រៀងបានចែងនីតិវិធីសម្រាប់ទូទាត់សង។ ជាដំបូងបានដោះស្រាយការពិន័យបន្ទាប់មកការប្រាក់,ហើយបន្ទាប់មកបានតែរាងកាយនៃឥណទាន។ ទាំងនេះនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអ្នកខ្ចីប្រាក់កម្ចីមិនធ្វើឱ្យយល់ណាមួយ។ ចាប់តាំងអត្ថបទនៃការស៊ីវិលលេខកូដផ្តល់សិទ្ធិដើម្បីសាកពិន័យក្នុងវគ្គនៃការជំនុំជម្រះ។

 

សម្រាប់មួយចំនួនអតិថិជនអាចទទួលអាចក្លាយជាជម្រើសនៃការសម្ព័ន្ធបំណុលដោយដំឡើងឬពន្យាពេលទូទាត់,ការដូច្នេះ-គេហៅថា»វិស្សមកាលឥណទាន»។ ដើម្បីទទួលបានរចនាសម្ព័គួរតែអនុវត្តទៅធនាគារជាមួយរៀងៗខ្លួនអ៊ីម៉ែលត្រឹម,ដែលនឹងជួយផងដែរដើម្បីធ្វើឱ្យមួយមេធាវីនៅក្នុងធនាគារសំខាន់។

 

ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់លើកម្ចីក្នុងវិវាទជាមួយនឹងធនាគារ។

 

ការផ្តល់បណ្តឹងទៅតុលាការ,ធនាគារយ៉ាងខ្លាំងកើនឡើងចំនួននៃបំណុលតាមរយៈហេតុផលពិន័យ។ ប្រសិនបើអ្នកខ្ចីកាន់កាប់ទីតាំងអកម្មឬមិនបានចូលទៅតុលាការសវនាការអះអាងបែបពេញចិត្តនៅក្នុងពេញលេញ។ ជាលទ្ធផលចំនួននៃបំណុលអាចកើនឡើងជាច្រើនដង.

 

ប្រសិនបើធនាគារនេះបានខ្ចីទៅតុលាការគឺមិនមែនតែងតែជាអាក្រក់ដូចដែលវាហាក់ដូចជាការរស់នៅ។ ក្នុងករណីនៃការបាត់ខ្លួនធនាគារកៈនៃដែនកំណត់,វាគឺអាចធ្វើបានដើម្បីឈ្នះនិងចេញមក»ប៉ះ»។ មានមួយចំនួនវិជ្ជមាននៃការសម្រេចចិត្តនៃការកំពូលតុលាការ។ លើសពីនេះទៀតតុលាការនៃសាលាដំបូងអាច ២-៥ ដងដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននៃការពិន័យ,ប៉ុន្តែនេះត្រូវតែត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការសរសេរជំទាស់ថានឹងជួយធ្វើជាមេធាវីម្នាក់កម្ចី។