ផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានខ្សែទូរស័ព្ទច្បាប់ដំបូន្មានខ្សែទូរស័ព្ទ