បណ្តាញមេធាវីឥតគិតថ្លៃ

  បណ្តាញមេធាវីសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ   ទោះយ៉ាងណានៅលើក្រុមហ៊ុនគេហទំព័រគ្នាអ្នកទស្សនានឹងទទួលបានឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងជំនាញមេធាវីឬយ្យ។   បណ្តាញមេធាវីនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកជាមួយនឹងគុណភាពជំនួយនៅក្នុងពេលវេលាខ្លី។ ដើម្បីទាក់ទងរបស់យើងក្រុមហ៊ុនជំនាញងាយស្រួល៖វាគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់របស់អ្នកឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលឬទូរស័ព្ទចំនួនដើម្បីទំនាក់ទំនងសម្រាប់ឆ្លើយតបនិងដើម្បីរៀបរាប់នៅក្នុងលម្អិតពីធម្មជាតិនៃបញ្ហារបស់។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានឥតគិតថ្លៃផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានលើបណ្តាញ.   អរគុណទៅអ៊ីនធឺណិត,សួរសំណួរមួយ,វិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅពេលណានិងនៅពេលណាមួយនៃឆ្នាំនេះតាមរយៈបណ្តាញសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន"ជួយបណ្តាញ"ស្ថិតនៅក្នុងជ្រុងខាងឆ្វេងនៅលើទំព័ររបស់យើងតំបន់។   ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកអ្នកនឹងអាចទទួលបានលម្អិតមួយម្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នក,ហើយប្រសិនបើចាំបាច់,អ្នកអាចរៀបចំកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការ នៃការជាក់លាក់បញ្ហា។   អ្នកជំនាញនៃច្បាប់នេះក្រុមហ៊ុនផ្តល់នូវការគាំទ្រសម្រាប់សំណួរណាមួយ,ប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រធានបទពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិគ្រោះយោបណ្តឹងនៃការសម្រេចចិត្តនៃពន្ធអាជ្ញាធរ,ឯកសារនៃសហគ្រាសនិងបញ្ហានៃការចុះឈ្មោះ,ការបិទនៃរាងកាយឬផ្នែកច្បាប់អង្គភាព។ សួរសំណួរមួយដើម្បីរកមេធាវីលើបណ្តាញ។   លើសពីនេះទៀត,អ្នកអាចទទួលបានដំបូន្មានលើបណ្តាញសម្រាប់បញ្ហានៃការលែងលះ,មរតក,ផ្នែកនៃទ្រព្យ,ការិច្ចាគកិច្ចសន្យា,តុលាការពិនិត្យនិងបញ្ហាណាមួយជាមួយនឹងធនាគារ,ក៏ដូចជាសំណួរជាច្រើនទាក់ទងគណនេយ្យវិជ្ជា៖ការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យនិងពន្ធគណនេយ្យនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឬការងើប។