បណ្តាញមេធាវីនៅលើបញ្ហាលំនៅដ្ឋា 

បណ្តាញមេធាវីនៅលើបញ្ហាលំនៅដ្ឋាន

អ្នកមិនដឹងពេលដែលវាអាចនឹងមកនៅក្នុងស្រួលបន្ទាន់ជំនួយផ្នែកច្បាប់លើបញ្ហាលំនៅដ្ឋាន,ដូចជាស្ថានភាពនេះអាចត្រូវបានភ្ញាក់ផ្អើល។ នៃការពិតណាស់ដើម្បីរកឃើញមួយឬផ្សេងទៀតតូចសំណួរនៅលើលំនៅដ្ឋានស្ថានភាពមួយនៃច្បាប់ធម្មជាតិ,ភាគច្រើននៃពួកយើងមិនមានឆន្ទៈដើម្បីបង់ប្រាក់សម្រាប់សេវាកម្មនេះឬកន្លែងណាមួយដើម្បីចូលទៅទទួលភ្ញៀវ។ ចេញគឺមានឥតគិតថ្លៃផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានលើបញ្ហាលំនៅដ្ឋានឡាញស្នូលធនធាន។

 

ច្បាប់ដំបូន្មានលើបញ្ហាលំនៅដ្ឋានគឺសំខាន់ខ្លាំងដើម្បីប្រែក្លាយរឿងនៅក្នុងពេញចិត្តនៃការនេះឬការនោះអាស្រ័យលើស្ថានភាពនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាមុនពេលអ្នកទៅមួយជំនាញនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅក្នុងលម្អិត,វាគឺជាការល្អប្រសើរដើម្បីប្រើឥតគិតថ្លៃសេវាលើអាជីវកម្ម,លំនៅដ្ឋានមួយវិជ្ជាជីវៈមេធាវី។ បច្ចុប្បន្ននេះ,ដូចតំបន់ឧទ្ទិសដល់លំនៅដ្ឋាននិងច្រើនទៀតច្បាប់និងស្ទើរតែទាំងអស់នៃពួកគេមានឱកាសនៃការទទួលបានច្បាប់ដំបូន្មានលើបញ្ហាលំនៅដ្ឋានឡាញពិតឥតគិតថ្លៃ