ដើម្បីទទួលបានឥតគិតថ្លៃដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ 

ដើម្បីទទួលបានឥតគិតថ្លៃដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់

អ្នកមានសំណួរណាមួយនៃច្បាប់ធម្មជាតិ,ប៉ុន្តែអ្នកមិនដឹងថានរណាឬកន្លែងដើម្បីបើក. មួយមេធាវីឬមេធាវី. មិនដឹងថាតើធ្វើដូចម្តេច្រើនផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មាននិងតើវាមានរួមបញ្ចូល. ខ្ញុំខ្លាចដើម្បីត្រូវបានបោកឬមិនទទួលបានចម្លើយសំណួររបស់ពួកគេ. អត្ថបទនេះគឺគ្រាន់តែសម្រាប់អ្នក.

ហេតុអ្វីបានជម្រើសនៃការមេធាវីគឺជាដូច្នេះសំខាន់។

ទទួលបានសមត្ថកិច្ចផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាននៅលើទាំងអស់បន្តបន្ទាប់ព្រឹត្តិការណ៍។

 

វាគឺនៅនេះឆាកនៃការដោះស្រាយបញ្ហានេះវាគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតច្បាប់ទីតាំងនៅលើជម្លោះបញ្ហា,កំណត់ប្រធានបទនៃជម្លោះនេះនិងវិធីសាស្រ្តនៃភស្តុតាង,និង,ប្រសិនបើចាំបាច់,ដើម្បីបញ្ចូលទៅជាកិច្ចសន្យាលើការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់នៃករណីនេះឬការរៀបចំនៃការដែលចាំបាច់ឯកសារ។

 

ប៉ុន្តែរបៀបដើម្បីស្វែងរកមេធាវីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់និងអ្វីដែលដើម្បីរកមើលនៅក្នុងកន្លែងដំបូង.

 

ដោយសារតែទំហំនៃច្បាប់និងស្មុគស្មាញនៃការបកស្រាយរបស់ខ្លួន,ជម្រើសនៃការមេធាវីបានក្លាយជាបញ្ហាមួយសម្រាប់បុរសម្នាក់មិនអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងច្បាប់។

 

ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារបស់កំហុស. ដូច្នេះហើយយើងបានរៀបចំអនុសាសន៍មួយចំនួននៅលើរបៀបដើម្បីជ្រើសរើសមេធាវីសម្រាប់ដំបូន្មាន។