ជំនួយច្បាប់លើបណ្តាញ 

ជំនួយច្បាប់លើបណ្តាញ

ស្ថានភាពដែលយើងអាចត្រូវការជំនួសន៍របស់មេធាវីឱ្យបានើននៅក្នុងជីវិតគឺជាការលែងលះនេះ,និង,និងជម្លោះកើតឡើងពីមស៊ីវិលផ្នែកច្បាប់ទំនាក់ទំនងនិងដូច្នេះនៅលើ។ នៅពេលដូចគ្នាក្នុងចំណោមខាងលើដែលមានបញ្ហាច្បាប់,ដំណោះស្រាយនៃការដែលមិនតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនកាយវត្តមាននៃការមេធាវីឬមេធាវី។ ពួកគេអាចត្រូវបានដោះស្រាយចម្ងាយ។ ជំនួយច្បាប់អនឡាញគឺជាវិធីដ៏ល្អដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងលឿននិងងាយស្រួល,ដោយគ្មានកិច្ចប្រជុំមួយមេធាវី។យ៉ាងលឿនអភិវឌ្ឍនៃទំនើប,សួរសំណួរមួយដើម្បីរកមេធាវីលើបណ្តាញអាចត្រូវបាននរណាម្នាក់,តែជាមួយនឹងឧបករណ៍តភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិត,ថាតើទូរស័ព្ទ,ថេប្លេតរយួរដៃឬផ្ទៃតុកុំព្យូទ័រ។

 

ជំនួយច្បាប់គឺជាគំនិតប្រធានបទដើម្បីបកស្រាយទូលំទូលាយ។ វារួមបញ្ចូលមួយចំនួនអាចធ្វើសកម្មភាពគោលបំណងការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់នៃភ្ញៀវ,ការបំភ្លឺជាក់លាក់ច្បាប់,តំណាង,ការគ្រប់គ្រងការគាំទ្រ,ការវិភាគនៃឯកសារ,ល។ បណ្តាញសេវាកម្មផងដែរគឺចម្រុះ។