ជំនួយច្បាប់រងគ្រោះថ្នាជំនួយផ្នែកច្បាប់រថយន្តគ្រោះថ្នាក់

 

 

សព្វល្បឿននិងប្រសើរឡើងចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងធំនិងនៅខាងក្រៅការតាំងទីលំនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃគុណភាពក្រីក្រនៃផ្លូវផ្ទៃ,ស្ទើរតែជារៀងរាល់បើកបរនៅពេលដែលបានក្លាយទៅជាគណបក្សដើម្បីគ្រោះថ្នាក់នេះគឺជាកំហុសរបស់ពួកគេឬដោយចៃដន្យ។ គ្រោះថ្នាក់ណាមួយគឺមិនត្រឹមតែតឹងនិងភ័យខ្លាច,ប៉ុន្តែក៏មានការខូចសុខភាពនៃការបើកបរនិងថ្មើរជើងបណ្តោះអាសខាតបង់នៃសមត្ថភាពនៃការបើកបរនិងន្ធឹកសន្ធាប់សម្ភារៈខូចខាតទៅរថយន្ត។

 

ម៉ាស៊ីនខូលនាំឱ្យបាត់បង់នៃមធ្យោបាយនៃការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ការងារនិងការរក្សាគ្រួសាររថយន្តម្ចាស់។ ខ្វះខាតនៃការបើកបរប័ណ្ណសម្រាប់កម្មវិធីបញ្ជា,បំផុតនេះទោសធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការរំលោភច្បាប់ចរាចរណ៍។ ដូច្នេះ,នៅក្នុងស្ទើរគ្រប់ករណី,គ្រោះថ្នាក់ត្រូវការជំនួយពីមេធាវីសម្រាប់រថយន្តគ្រោះថ្នាក់។

សមត្ថកិច្ចមេធាវីនឹងត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញក្នុងគ្រោះថ្នាក់និងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងរបស់អ្នកពេញចិត្ត

 

ពិគ្រោះជាមួយមេធាវីសម្រាប់រថយន្តគ្រោះថ្នាក់នេះគឺទាមទារស្ទើរតែភ្លាមបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ដោយមិនគិតថាតើនាយកសាលាជនល្មើសឬជនរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះ។ ការចំណេះដឹងមេធាវីនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រឹក្សាភិបាលមេធាវីបានទូលំទូលាយពិសោធន៍នៅក្នុងតំបន់នេះនៃច្បាប់និងនឹងអាចដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះណាមួយទាក់ទងការចរាចរណ៍នៅក្នុងស្ថានភាពរបស់អ្នកពេញចិត្ត។ សមត្ថកិច្ចមេធាវីគ្រោះថ្នាក់បានសម្រេសំណួរទាំងអស់ភ្លាម,ធ្វើការទាំងស្រុងនៅក្នុងច្បាប់។ភ្លាមបន្ទាប់ពីភ្ញៀវអ្នកឯងសិក្សាករណ៍គូរឡើងដោយមន្ត្រីប៉ូលីស,បង្កើនរ៉ាប់រងឯកសារនិងប្រមូលឯកសារទាមទារ។