ជាមេធាវីដោយគ្រោះថ្នា 

មួយមេធាវីដោយគ្រោះថ្នាក់

គ្រោះថ្នាក់ពេលខ្លះនាំឱ្យមានករណីព្រហ្មនិងនៅក្នុងការអនុវត្តនៃច្បាប់គឺជាធម្មតាករណីស្មុគស្មាញ។ កម្មវិធីបញ្ជាដែលបានរំលោភច្បាប់ចរាចរណ៍(ចរាចរណ៍ច្បាប់)និងគ្រោះថ្នាក់សុខភាពនៃមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតជាញឹកញាប់ផ្តល់នូវអាដែលខុសពីទីបន្ទាល់នៃសាក្សី។ និងមិនតែងតែវាត្រូវបានធ្វើចេតនា។ ឆចូលរួមនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឱ្យលំបាកក្នុងការវិភាគនៃកាលៈទេសៈនៃករណីនេះ,និងដែលហេតុការណ៍អាចបណ្តាលនៅក្នុងព្រហ្មទ,ស្ងប់ស្ងាត់មិនបានបន្ថែមនរណាម្នាក់។

 

វាមិនអាចត្រូវបានបដិសេធថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរអាចត្រូវបានជាមួយនឹងគ្នាទៅវិញទៅគោរពនៃការបើកបរនិងថ្មើរជើង។ ប៉ុន្តែមានគោលបំណងហេតុផលគឺមិនអាចជៀសបុកគ្នា,ឧទាហរណ៍,បច្ចេកទេសបរាជ័យឬភាពក្រីក្រនៅលើផ្លូវ។

 

វាគួរតែត្រូវបានដោតនៅក្នុងចិត្តថាទម្រង់នៃការមេធាវីគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងច្បាប់ណាមួយនីតិវិធី។ សិទ្ធិរបស់នៅក្នុងករណីនៃគ្រោះថ្នាក់អាចបំផុតប្រសិទ្ធិភាពត្រូវបានការពារដោយការមេធាវីជាមួយនឹងពិសោធន៍នៅក្នុងតំបន់នេះនៃច្បាប់។ ទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកមិនមានលទ្ធភាពឬពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកវាល,សូម្បីតែការទូទៅទម្រង់នឹងត្រូវបានជឿទុកចិត្តជាឯករាជ្យព្យាយាមដើម្បីការពារខ្លួនឯងនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមនៃសំណាង។ យ៉ាងហោចគាត់នឹងអាចពន្យល់អ្នកពីអ្វីដើម្បីនិយាយនិងអ្វីដែលមិនបាន។ ពេលខ្លះរួចទៅហើយវាគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមាជិកនៃករណីព្រហ្មនៅលើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺមិនធ្ងន់ធ្ងរបស់ពួកគេស្ថានភាព។