គ្រោះថ្នាក់មេធាវីឥតគិតថ្លៃពិគ្រោះយោបល់នៅលើទូរស័ព្ទ

  គ្រោះថ្នាក់មេធាវីគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់តំបន់សំខាន់សកម្មភាពនៃការដែលត្រូវការពិគ្រោះយោបល់និងធ្វើការនៃករណីទាក់ទងទៅដឹកជញ្ជូនបញ្ហា។   ឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មាននៅលើគ្រោះថ្នាក់នៅលើទូរស័ព្ទ-វាគឺជាការរបស់អ្នកគាំទ្រនិងការគាំទ្រនៅក្នុងស្ថានភាពនេះនៅលើផ្លូវ។