ការលើបណ្តាញពិគ្រោះយោបល់នៃការមេធាវីនៅលើទូរស័ព្ទ 

បណ្តាញផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានដោយទូរស័ព្ទ

ពេលវេលាវិជ្ជាជីវៈផ្នែកច្បាប់ជួយគឺសមត្ថភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍកសិទ្ធិការពារយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការណីព្រហ្មទណ្ឌឬការពិតណាស់នៃការធ្វើការនៅក្នុងជម្លោះមួយ។ ជាអកុសល,ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវារបស់មេធាវីឬវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតនៅក្នុងវាលនៃច្បាប្រែចេញមិនតែងតែ៖នៅក្នុងងឹតឬនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីរាប់ចំនួននៅក្នុងករណីជាច្រើនវាគឺជាការចាំបាច់តែនៅលើផ្ទាល់ខ្លួនកងកម្លាំង។ របស់យើងច្បាប់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់នរណាម្នាក់បំណងដើម្បីទទួលបានបណ្តាញដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ឥតគិតថ្លៃ។

 

យើងសហការជាមួយនឹងការល្អបំផុតជំនាញនៅក្នុងវាលនៃច្បាប់ស្តីពីទូទាំងប្រទេសនិងត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្តល់ជូនវិជ្ជាជីវៈផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញនៅជុំវិញនាឡិកា។ របស់យើងជួយបានរួចទៅហើយប្រយោជន៍ជាងមួយលាននាក់នៅក្នុងច្រើនជាងកៅសិបភាគរយនៃករណីនេះ,ការកាត់ទោសបានបញ្ចប់នៅក្នុងពេញចិត្តនៃមនុស្សម្នាក់ដើម្បីស្វែងរកមេធាវី។

 

តិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាគឺអាចប្រើបានដើម្បីផ្តល់ជូនឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានតាមរយៈទូរស័ព្ទ,អ៊ីម៉ែលឬបណ្តាញសង្គម ។