ការលើបណ្តាញពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមេធាវីបណ្តាញពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមេធាវី

 

 

អ្វីដែលពិតខ្ញុំចង់សួរមេធាវី?

ប្រសិនបើខ្ញុំអាចសង្ខេបហើយយ៉ាងច្បាស់អំពីបញ្ហាខ្លួនវាផ្ទាល់?

អ្វីដែលជាប្រភេទនៃចម្លើយខ្ញុំរំពឹង?

ប្រសិនបើខ្ញុំចង់បានដើម្បីស្តាប់ការបញ្ជាក់ថាជាក់ស្តែងខ្ញុំដឹង? ប្រហែលជាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដើម្បីបញ្ជាក់របស់ខ្ញុំគ្មានទោស?

ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកគំនិតនៃការជាមេធាវីដែលមិនស្របជាមួយនឹងរបស់ខ្ញុំគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន?

អ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីនៅពេលដែលមេធាវីមិនស្របជាមួយនឹងរបស់ខ្ញុំទិដ្ឋភាពនៃបញ្ហានេះ?

 

ពីកម្មវិធីដោះស្រាយទៅនឹង»មេធាវីលើបណ្តាញ»,ភាគច្រើនអាស្រ័យលើលប្រយោជន៍ដែលវានឹងទទួលបានពីការពិគ្រោះយោបល់។