ការបណ្តេ៖សិទ្ធិរបស់

ហិនិវត្តន៍គឺមិនអនុញ្ញាតលុះរបស់និយោជកអាចវត្ថុសម្រួលវា,ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រឈមវាជាការងារសាលាក្តី។ ស្ថាបណ្តេញនេះគឺនៅពេលដែលអ្នកកំពុងបង្ខំឱ្យចាកចេញរបស់អ្នកការងារប្រឆាំងនឹងរបស់អ្នកនឹងដោយសាររបស់និយោជករបស់ប្រព្រឹត្ដ។ របស់និយោជករបស់ការរំលោភកិច្ចសន្យាអាចត្រូវបានធ្ងន់ធ្ងរមួយឧប្បត្តិហេតុឬមួយស៊េរីនៃឧប្បត្តិហេតុដែលមានធ្ងន់ធ្ងរពេលដែលបានរួមគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើមានករណីមួយសម្រាប់ស្ថាបនារបណ្តេ,អ្នកគួរតែចាកចេញរបស់អ្នកការងារភ្លាម-របស់និយោជកអាចអះអាងថាដោយស្នាក់នៅអ្នកទទួលយកការប្រព្រឹត្ដឬការព្យាបាល។