ការបណ្តាញមេធាវីពិគ្រោះយោបល់ដោយឥត

មេធាវីលើបណ្តាញឥតគិតថ្លៃពិគ្រោះយោបល់ សង្ស័យ,សំដៅទៅគេហទំព័រសម្រាប់ផ្នែកច្បាប់ការពិគ្រោះយោឥតគិតថ្លៃ,អ្នកត្រូវយល់ថាមេធាវីដែលបានណែនាំតែនៅលើបញ្ហាទាំងនោះថាពួកគេតិចឬច្រើនរីករាយ។ ដូច្នេះគួរតែត្រូវបានអាចធ្វើបានដើម្បីសរសេរបានត្រឹមអត្ថបទនៃសំណួរទៅអ្នកជំនាញជាច្រើនដងមុនពេលរបស់ខ្លួនចុងក្រោយការបោះពុម្ភដើម្បីពិនិត្យមើលអក្ខរនិងក្ខរាវិរុទ្ធ។ មូលដ្ឋានគោលការណ៍(អុត្តមគតិ)នៃគេហទំព័រគឺ-គុណភាពគោលការណ៍នៃការបុគ្គលវិធីសាស្រ្តដើម្បីបញ្ហានៃការគ្នាទស្សនា,ពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនង,នៅក្នុងពេលវេលាពិត។នៅពេលដូចគ្នា,យើងត្រូវតែចងចាំថាការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់មិនទទួលប្រាក់ពីរដ្ឋឬឯកជនអង្គការ,ដំបូន្មានលើបណ្តាញឥតគិតថ្លៃដំបូន្មានលើការស្ម័គ្រចិត្តមូលដ្ឋាននិងដើម្បីគ្រោះថ្នាក់នៃការពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ. យល់ព្រម,ជម្លោះណាមួយដោយសារតែការចាប់ផ្តើន្លែងណាមួយ,គឺមានហេតុផល។ សម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចបង្ហាញគុណសម្បត្ដិជម្លោះបែបនេះ,ជាអកុសល,ប៉ុន្តែការពិតគឺ,ជាងសាកល្បងនិងទៀងទាត់អូសលើសម្រាប់ជាច្រើនឆ្នាំ។ ដូច្នេះហើយសាមញ្ញមួយឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានបែបនេះនៅក្នុងករណីមិនចាំបាច់។ យើងសូមណែនាំអ្នកដើម្បីជ្រើសរើសជាមេធាវីថាយ៉ាងសកម្មណែនាំនៅលើការពិគ្រោះយោបល់។ នេះគឺដោយសារតែការពិតដែលថាមេធាវីដែលបដិសេធឥតគិតថ្លៃការថែទាំដើម្បីជននៅពេលណាអាចបដិសេធបង់ប្រាក់។ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលមិនស្គាល់ទៅអ៊ីនធឺណិត.   ជាញឹកញាប់នៅក្នុងអ៊ិនធឺណិអ្នកអាចរកឃើញសំណើរដើម្បីស្វែងរកមេធាវីឬសារមេធាវី។ ចូលទៅច្បាប់របស់យើងនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកនិងធ្វើឱ្យមេធាវីសម្រាប់ដំបូន្មាន។ ទុកដាក់ពិនិត្យ។